หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 
หน้าหลัก > แนะนำคณะ
ยินดีต้อนรับสู่...คณะวิชาการบัญชี (Accounting Faculty)

ประเภทวิชา    :    พณิชยกรรม
สาขาวิชา       :     พณิชยการ
สาขางาน        :    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณบดีคณะวิชาการบัญชี 
นางสาวนันทยา รอดคล้าย
 

     คณะวิชาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยโดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ ได้ มีความสามารถในการ วิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิชาการบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไป

      นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชียังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

ผู้เรียนจะได้รับความรู้
   - การทำงบการเงินของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
   - การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก ของสถานประกอบการ
   - การวิเคราะห์งบการเงิน
   - การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี
   - การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
   - การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม visio

โอกาสความก้าวหน้า
   ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา
   - การบัญชี
   - การจัดการ
   - เศรษฐศาสตร์
   - การตลาด
   - นิติศาสตร์
   - รัฐศาสตร์ 
   - นิเทศศาสตร์
   - สารสนเทศ
   - บริหารงานบุคคล
   - การจัดการอุตสาหกรรม
   - ธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่รองรับ
   - ผู้ตรวจสอบบัญชี
   - สมุห์บัญชี
   - นักวางรูประบบบัญชี
   - เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
   - ผู้ตรวจสอบภายใน
   - ข้าราชการกรมสรรพกร
   - รับจ้างทำบัญชีอิสระ
   - ครู อาจารย์ 
   - ผู้ตรวจสอบภาษีอากร 
   - เจ้าของสถานประกอบการ
   - อาชีพที่นอกเหนือจากวิชาชีพบัญชี

ติดต่อ คณะวิชาการบัญชี
โทร. 038-277777  (ในวัน-เวลาทำการเท่านั้น)
อีเมล์  tbj@thai-tech.ac.th
หรือติดต่อที่คณะวิชาการบัญชีได้ที่ ชั้น5 ห้อง 5506

 

 

 

แนะนำคณะ
อาจารย์ประจำคณะ
แผนการเรียน ระดับ ปวช.
แผนการเรียน ระดับ ปวส.
ผลงานของคณะ
งานวิจัยการเรียนรู้
ข่าวกิจกรรมคณะ

 


Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556