หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> ประวัติวิทยาลัย

:: ประวัติวิทยาลัยฯ ::

   ชื่อสถานศึกษา   :     วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี
   ชื่อภาษาอังกฤษ :      Thaibenja business administration Technological College Chonburi
   ชื่อเดิม    :     โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี
   ชื่อย่อ :     TBJ
   ประเภทสถานศึกษา :     วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
   เขตพื้นที่ทางการศึกษา   เขต2  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมเอกชน
   ที่ตั้ง     695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  
    ความมุ่งมั่นในการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพฉันใด ก็เปรียบเสมือนกับการช่วยประเทศชาติให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่สูงด้วยคุณภาพฉันนั้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ กำลังสำคัญที่รวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า   ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม   เสมือนกับการลงทุนทางการศึกษา  ให้บ้านเมือง อันเป็นผลถึงสร้างชาติให้พัฒนา ดังคำกล่าวว่า "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" และต่อมา ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ด้วยการสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในปีพุทธศักราช 2536ซึ่งขณะนี้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยหนึ่งของกลุ่มวิทยาลัยใน เครือ ไทย-เทค ซึ่งมีวิทยาลัยในเครือรวม 10วิทยาลัย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจมีนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช .และ ปวส. เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอก-ชนขนาดใหญ่พิเศษที่มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตาฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม” ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆด้านจนทำให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในด้านคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของการให้บริการที่จัดให้แก่ผู้เรียน และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ทุกคนภาคภูมิใจ ในการบริหารงาน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สรรหาผู้ที่มาบริหารวิทยาลัยที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ทั้งจากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนได้จัดหาครู-อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่เปิดสอน    พ.ศ. 2541 ได้สร้างอาคารใหม่ 10 ชั้น 8 ชั้น และ 4 ชั้น รวม 3 อาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายมาโนช ปานโต เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการ  ได้เพิ่มหลักสูตร ปวช.รอบเช้าและ รอบบ่ายของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และหลักสูตรปวส. รอบเช้าและรอบบ่ายของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล พ.ศ. 2542 - 2543 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายเชื่อม จันทร์ฉาย เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการวิทยาลัยได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับการรับรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2542-2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาน่ามองในโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง”ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียน สีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยาลัยต้นแบบจาก ส.ก.ศ. สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545 - 2549 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวผ่องศรี บัวประชุม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับโล่และธงประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด” กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546  ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2550 - 2551 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอารมณ์ เกษร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ
โรงเรียนได้รับรอบมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ด้านอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2552 - 2553 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ และวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษา วิทยาลัยพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
  พ.ศ. 2553 - 2556 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ 
และได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.ระดับดี  พ.ศ. 2556 - 2557 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต   นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ  นางกนกพร  ขจรสัจจานันท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

 


 

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556