หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ

:: ประวัติผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ::


::  ประวัติโดยย่อ  ::
    ดร.สุข พุคยากรณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2459 ที่บ้านริมน้ำ ตำบลคลองสิบ อำเภอหนองจอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นบุตรคนที่ 5ของ นายพุกและนางหรั่ง พุคยาภรณ์ เมื่อเยาว์วัย   ศึกษาเบื้องต้นที่วัดแสนเกษมจบ   ป.4 เมื่อ พ.ศ.2470 แล้วบวชเป็นสามเณร อยู่ 30 วัน หลังจากลาสิกขาแล้วกลับไปช่วยบิดา มารดาทำการค้า พ.ศ. 2475 แยกตัวออก ไปทำการค้าด้วยตนเอง เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ เริ่มจากพายเรือขายของ ซื้อ-ขายของชำซื้อ-ขายข้าวเปลือก จนกระทั่ง ซื้อโรงสีดำเนินกิจการเองใน พ.ศ.2490 ใช้เวลา ตั้งตัวในระยะต้นนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 - 2490 รวม 15 ปีเศษ พ.ศ. 2496 เริ่มงานรับเหมาก่อสร้างโดยร่วมกับเพื่อนตั้ง บริษัท ส่งเสริมสถาปัตย์ ที่บริเวณประตูน้ำ กิจการเจริญขึ้น โดยลำดับ ดร.สุข สะสมประสบการณ์จากการทำงานด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่าน ถือเป็นบทเรียน ไม่เคยท้อถอยคติของท่านที่ผู้ใกล้ชิด ได้ยินได้ฟังท่านพูดเสมอว่า" การศึกษาคือชีวิต และชีวิตคือการกระทำ " พ.ศ.2510 รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้เริ่มสร้างสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาซึ่งในปัจจุบัน ได้ขยายไปหลายแห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ     โรงเรียนไทยบูรพาบริหารธุรกิจ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจโรงเรียนสตรีพณิชยการ โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา ต่อมา พ.ศ. 2513 เป็นปีที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมแบ่งเบาภาระการจัดการ ศึกษาระดับอุดมศึกษาดร.สุข พุคยาภรณ์ได้เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง พระราชทาน นามวิทยาลัยและเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร เรียนหลังแรกเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2515 ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้พยายามเอาใจใส่ต่อการดำเนินกิจการของวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยการหา ผู้ทรงคุณวุฒิและ ประสบการณ์ มาบริหารและ เป็นอาจารย์สอนและมุ่งมั่นต่อการพัฒนามิได้ย่อท้อ จนทบวงมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัย มาเป็น มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2530ก่อให้เกิดความภูมิใจแก่ท่านมาก ต่อมาท่านเห็นว่ามีเยาวชนที่อยู่ห่างไกลต้องการศึกษา จึงขออนุญาต เปิดวิทยาเขตชลบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2530 อีกแห่งหนึ่ง 
     ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ : : สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพฯ , ประธานศูนย์เยาวชนบางเขน , ประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ , กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย , นายกสมาคมโรงสี , ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญ แห่งประเทศไทย , นายกสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร แห่งประเทศไทย, ประธานกลุ่มโรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริย
     ดร.สุข พุคยาภรณ์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 สิริรวมอายุได้ 76 ปี 
     ดร.สุข พุคยาภรณ์ คือ ผู้ที่เพียรพยายามที่จะสอนและอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องกับท่านทำงานโดยยึดหลัก คือ "ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็วและเรียบร้อย"


:: ประวัติผู้สืบทอดเจตนารมณ์วิทยาลัยฯ ::

::ประวัติ ผู้สืบทอด ::
      การจัดการศึกษาที่มีทุนทรัพย์น้อยและธนาคารทวงถามตลอดเวลา โอกาสที่จะจัดการ ศึกษาได้เป็นผลเลิศนั้นไม่ง่ายเสียแล้ว การศึกษาเป็น งานละเอียดอ่อนทุกอย่างเป็นกฎระเบียบ   สำหรับดิฉันไม่มีประสบการณ์ แต่มีความตั้งมั่นในจุดหมาย เป้าหมาย ทำอย่างไรจึงจะจัดการศึกษาให้ เป็นผลสำเร็จ อาจจะเป็นการท้าทายความสามารถหรือจะต้องมีความอดทนของผู้ดำเนินกิจการ   ความอดทนจึงเป็นพลังให้เกิดเป็นกระทำเรื่อย มา ฝังจิตฝังใจ ตั้งมั่น ทำการศึกษาให้ได้ดี   วิชาการให้เป็นเลิศ วัฒนธรรมไทยต้องอยู่คู่กับวิทยาลัย    เป็นที่หล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนมี สัมมาธิฐิ ให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้รักความเป็นไทย รักวัฒนธรรมไทย   ประหยัดซื้อ ประหยัดใช้ ประหยัดเงินตรา ซื้อสินค้าไทย อบรมให้นักเรียนรักวิชาที่ได้ร่ำเรียน เพื่อนำไปปฏิบัติ มีความมุ่งมั่น ขยันแข็งแรง ในการทำงานส่วนรวมให้มีความรับผิดชอบ มีความรู้สร้างสรรค์มีน้ำใจก้าวไปเพื่อสังคม มุ่งเน้นการบริการ ยึดมั่นมีคุณธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
      การทำการศึกษาดิฉัน ยึดมั่นในคุณธรรม มีความเมตตา มีความอดทน เอื้อเฟื้อเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและยึดถือ ปฏิบัติตลอดไป การที่เราได้จัดการศึกษามาถึงปัจจุบันดิฉันได้อบรมบุตรให้มีคุณธรรม มีเมตตา เอื้อเฟื้อจะเป็นตราประทับชีวิต ของผู้ถือปฏิบัติ อันดีงามไปตลอด

::  ประวัติผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ ::
:: ประวัติ ผู้รับใบอนุญาต ::
เป็นบุตรของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และนางมาลินี พุคยาภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2507 มีพี่-น้อง จำนวน 4 คน คือ
    1.ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
    2.นางบุษบา ชัยจินดา
    3.นางสาวจรรยา พุคยาภรณ์ 
    4.นายฐาปนพงศ์ พุคยาภรณ์
สมรสกับ นางอลิสา พุคยาภรณ์ มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ
    1. นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์ 
    2. นางสาวกมลชนก พุคยาภรณ์ 
    3. นายกรกฎ พุคยาภรณ์
การศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     ปริญญาเอกภาควิชาจิตวิทยาการบริหาร California School of Professional Psychology
     ปริญญาเอก บริหารการศึกษา Illinois State Univ
ersity

 

 

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556