หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> ปรัชญา/วิสัยทัศน์ วิทยาลัยฯ

:: ปรัชญาวิทยาลัย ::

 

       คุณภาพ   คุณธรรม

       คุณภาพ หมายถึง นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพอย่างเป็นเลิศได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งตรงกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ
       คุณธรรม หมายถึง การให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีวินัยและมีความรับผิดชอบวิทยาลัยได้พยายามใช้ส่วนการศึกษานี้เป็น การแก้ปัญหาสังคม

:: แนวปฎิบัติสู่ปรัชญา "คุณภาพ คุณธรรม" ::

  1. สถานศึกษาสะอาดร่มรื่นเหมาะสมกับการ เป็นที่ใฝ่หาความรู้ ทั้งห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติ โรงอาหาร และบริเวณทั่วไป 
  2. ครู- นักเรียน แต่งกายมีระเบียบ วินัยมีสัมมาคารวะเคารพเชื่อฟัง พูดจาไพเราะ   จิตใจอ่อนโยน   และมีน้ำใจให้กันและกัน 
  3. อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอน   และการทดลองพรั่งพร้อมเหมาะสมกับหลักสูตรและจำนวนนักเรียนมีการจัดระบบ ระเบียบการดูแลรักษาและการใช้อย่างถูกต้อง 
  4. คู่มือการสอนพร้อมสื่อการสอน และสมุดใบงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรและถูกต้อง 
  5. การควบคุมดูแลการเรียนการสอนอย่าง ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักสูตร
  6. ระบบการบริหารต้องมีขั้นตอนระเบียบ แบบแผนและทำงานกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  7. ตำราทางวิชาการสำหรับค้นคว้า มีเพียงพอสำหรับความต้องการของนักเรียน
  8. ซ่อมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้และสามารถไปประยุกต์หรือเป็นแนวทางสำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน
  9. การแสดงออกของครู-นักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกีฬา ชมรม และอื่นๆ สม่ำเสมอ
  10. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ ที่มีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

:: วิสัยทัศน์ ::

       วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี พร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาวิชาชีพ สร้างเครือข่ายในการผลิตกำลังคนที่เข้มแข็ง สร้างมาตรฐานวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานสากลทุกคน จบหลักสูตรตามเวลา

:: นโยบายของวิทยาลัย ::

        วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างคนให้มีคุณภาพจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา เลือกเรียนได้ตามเวลา ตามความถนัด   ตามความสามารถ   และตามสภาวะเศรษฐกิจ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุขที่จะประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ

 

 

 

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556