หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> ความคาดหวังวิทยาลัย

:: ความคาดหวังกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค ::

 

       ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ของ ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค ที่พยายามศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ แล้วกำหนดกลยุทธ์และพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะนำเชิงกลยุทธและพัฒนาครูให้เป็นผู้สอนที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ของไทย – เทค เป็นคนเก่ง ก้าวล้ำ นำสมัย รวมทั้ง เพื่อให้การบริหารและการจัดการวิทยาลัยเป็นไปเพื่อพัฒนา คนให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถ อยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่องจึงกำหนดให้ดำเนินเหมาะสมดังต่อไปนี้ 

เป้าหมายของวิทยาลัย
     1.พันธกิจ 7 ประการ ครูทุกคนต้องใช้เทคนิค ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องจัดให้มี RESEARCH (งานวิจัย)
CASE STUDY (กรณีศึกษา) PRESENT(การให้นักเรียนรายงานหน้าห้อง )GAMES OR ACTIVITIES (การจัดเกมส์หรือกิจกรรม) GUEST
SPEAKER (เชิญวิทยากร) STUDY TOUR (การศึกษาดูงาน) MEDIA (สื่อการสอน)
     2.P.E.C. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถเด่นชัด 3 ประการ คือPROFESSIONAL (ความเป็นมืออาชีพ)ENGLISH (ภาษาอังกฤษ) COMPUTER (คอมพิวเตอร์)
     3.S.E.L.F. แนวทางที่นักเรียน – นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความตระหนักถึง SOCIAL(การช่วยเหลือชุมชน – สังคม) ENVIRONMENT (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) LIFE (การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข) FAMILY(การสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัว)
     4. SSR โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ สังคม
     5.โครงการผู้นำ เป็นการจัดตั้งโครงการให้กรรมการนักเรียน- นักศึกษา 4 กลุ่ม คือ คณะกรรมการนักศึกษา คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการสาขาวิชา และคณะกรรมการห้องเรียน เป็นผู้ที่น่ารู้ จักคิดทำเป็น แก้ปัญหาได้โดยใช้ความรู้ที่เรียนและบูรณการตามความเหมาะสม 
     6.โครงการ 5,000สร้างสรรค์ความคิดเนรมิตปัญญาทางชีวิต วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ ให้นักเรียนเพื่อลงทุนฝึกหัดทางธุรกิจห้องเรียนละ 5,000 บาท โดยอาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้สามารถนำประสบการณ์มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556