หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> พันธกิจวิทยาลัยฯ

::พันธกิจวิทยาลัย ::

  1. ผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  2. เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเชื่อถือได้ด้วยระบบการ ป้องกันคุณภาพสถานศึกษา 
  3. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

พันธกิจด้านการเรียนการสอน 7 ประการ
  1. แผนการสอน / เทคนิคการสอน / สื่อการสอน
  2. เกมส์ / กิจกรรม
  3. การรายงานหน้าชั้นเรียน 
  4. การศึกษาดูงาน 
  5. การเชิญวิทยากรบรรยาย 
  6. กรณีศึกษา 
  7. งานวิจัย

พันธกิจภาควิชาพื้นฐาน 5 ประการ
  1. การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ 
  2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
  3. เวทีแห่งการสร้างสรรค์ 
  4. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าชีวิต 
  5. เสริมสร้างอัจฉริยะแห่งภูมิปัญญา

พันธกิจภาควิชาบริหารธุรกิจ 5 ประการ
  1. ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
  2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  3. การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย SME’S
  4. การฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้หรือบริการแก่ประชาชนทั่วไป 
  5. งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์


 

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556