หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> คณะผู้บริหาร
   
  ผู้รับใบอนุญาต
ดร.ชาติชาย   พุคยาภรณ์

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้อำนวยการ
ดร.นฤมล เพช็รสุวรรณ

 

หัวหน้าสำนักมาตรฐานการศึกษา
     นางสาวปิยรัตน์  เจริญสุข

หัวหน้าสำนักการศึกษาภาคพิเศษ
นางสาวธนันณัฐ  รุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักบริการ
นางกัลยา  เลี่ยงฮะ

หัวหน้าสำนักธุรกิจ
นางรัชชวลัย สมนึก

คณบดีคณะวิชาคอมพิวเตอร์
นายพัฒนะ บุตรลานช้าง

คณบดีคณะวิชาการตลาด
นางสาวชลลดา รากรินทร์

   
คณะ  กรรมการนักเรียน

 

 

 

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556