หน้าหลัก สมัครเรียน MIS นักศึกษา | MIS บุคลากร |    ผู้ดูแลระบบ
  Welcome To . . TBJ
 

หน้าหลัก --> บริการห้องสมุด

:: บริการห้องสมุด ::

การบริการการห้องสมุด
     วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาได้ใช้ห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากคำบรรยายที่ได้รับในชั้นเรียน 
 
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1.เวลาใช้ห้องสมุด 
    1.1 วันจันทร์-ศุกร์(08.30-19.00 น.) 
    1.2 วันอาทิตย์ (08.00-18.00) 
 
2. ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด
    2.1  ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่            
    2.2 นักเรียนและนักศึกษา 
    2.3 บุคคลอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วต้องได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์ 
 
3. การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
   3.1 นำรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 ภาพ แต่งเครื่องแบบนักศึกษา 
   3.2 ต้องไปติดต่อขอทำบัตรสมาชิกที่แผนกห้องสมุดด้วยตนเอง และต้องนำบัตรประจำตัวตัวนักศึกษาไปแสดงด้วย 
   3.3 หัวหน้าแผนกห้องสมุด มีสิทธิที่จะพิจารณางดอนุญาตนักศึกษาที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบของห้องสมุด มีให้เป็นสมาชิกของห้องสมุด
 
4. มารยาทในการการใช้ห้องสมุด
    4.1 นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเวลาเข้าห้องสมุด 
    4.2 ห้ามนำเอกสารหรือหนังสือส่วนตัวเข้าไปในห้องสมุด ให้วางในที่ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
    4.3 เมื่อหยิบหนังสือเล่มใดออกมาอ่านแล้ว โปรดวางไว้บนโต๊ะอ่านหนังสือ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เก็บเข้า ชั้นเองเพราะนักศึกษาย่อมไม่ทราบรายละเอียดของการแยกหมวดหมู่ 
    4.4 ช่วยกันรักษาสิ่งของในห้องสมุด ตลอดจนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมุด 
    4.5 ก่อนออกจากห้องสมุด ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและเอกสารทุกชนิดที่จะนำออกจากห้องสมุด 
    4.6 ติดตามอ่านประกาศต่างๆ ของแผนกห้องสมุดเสมอ เพื่อจะได้รับทราบเหตุการณ์ 
    4.7 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนคำแนะนำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโดยเคร่งครัด 
    4.8 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
    4.9 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องสมุด 
    4.10 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
 
5. ระยะเวลาของการยืม
   5.1 หนังสือประเภททั่วไปทิ้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษยืมได้ 7วัน  วรสารฉบับเก่าที่ออกวางตลาดแล้ว กว่า 2 สัปดาห์ ยืมได้ 3 วัน 
   5.2 หนังสือประเภทตำราทิ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยืมได้ 7 วัน 
   5.3 หนังสือสงวน หมายถึง หนังสือที่ได้รับคำร้องขอให้จดไว้เป็นพิเศษ เพราะมีความจดจำเป็นต้องใช้มากยืมได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. และคืนห้องสมุดในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 10.00 น. สำหรับวันเสาร์ยืมได้ เวลา 16.00 น. ส่งคืนวันจันทร์ ไม่เกิน 10.00น. 
   5.4 หนังสือที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนากห้องสมุด คือ 
         - หนังสืออ้งอิงได้แก่ พจานุกรม สารานุกรม หนังสือรายปี 
         - วารสารฉบับใหม่  –นิตยสาร –จุลสาร 
         - หนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   5.5 หนังสือที่ห้องสมุดได้รับใหม่ จะต้องแสดงให้ชมเป็นเวลา 2 วัน ก่อนที่จะให้ยืมตามระเบียบ
 
6. จำนวนหนังสือที่ขอยืม 
    6.1 อารจารย์มีสิทธิ์ยืมได้คราวละ 3 เล่ม 
    6.2 นักศึกษามีสิทธิ์ยืมได้คราวละ 2เล่ม และจะยืมเล่นต่อไปได้เมื่อนำหนังสือที่ได้ขอยืมไปแล้วมาส่งคน ห้องสมุดเสียก่อน 
    6.3 เจ้าหน้าที่ขอยืมได้คราวละ 1 เล่ม เฉพาะหนังสือประเภททั่วไปเท่านั้น
 
7. วิธีขอยืมหนังสือ 
    7.1 นำบัตรยืมออกจากซอง ซึ่งอยู่ด้านหลังของหนังสือแล้วเขียนแล้วเขียนชื่อคณะสาขาวิชา และระดับให้อ่านออกชัดเจนพร้อมทั้งนำบัตรสมาชิกห้องสมุดไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
    7.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดบันทึกกำหนดวันส่งในบัตรยืมและในบัตรสมาชิกห้องสมุด ตลอดจนเก็บหลักฐานในการยืมแล้ว
จึงจะนำหนังสือออกจากห้องสมุดได้ 
    7.3 การยืมหนังสือทุกครั้ง จะไปติดต่อด้วยตนเอง 
    7.4 ถ้าเป็นหนังสือวารสาร ให้แจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวารสาร เล่ม ฉบับที่ วันที่ พ.ศ. ของวารสารด้วย 
    7.5 ก่อนวันสุดท้ายของภาคเรียน นักศึกษาต้องส่งหนังสือ เล่มใดเสร็จก่อนกำหนดส่งโปรดนำส่งคืนห้องสมุดเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้บ้าง 
    7.6 นักศึกษาผู้ใดส่งหนังสือเกินกำหนด ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และชำระค่าปรับทันที ผู้ที่ไม่แจ้งให้ทราบและค้างค่าปรับจะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสืออื่นๆออกจากห้องสมุดอีกจนกว่าจะได้ชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว 
 
8. วิธีส่งคืนหนังสือ 
    8.1 ต้องคืนหนังสือตามกำหนด วันที่แจ้งในบัตรยืม ที่อยู่ในซองด้านในปกหลังของหนังสือ 
    8.2 ต้องนำไปคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่โต๊ะรับจ่ายหนังสือ จะนำไปวางคืนไว้ในห้องสมุดโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบไม่ได้ 
    8.3 เจ้าหน้าที่จะเซ็นชื่อกำกับชื่อหนังสือที่ส่งคืนในบัตรยืม และในบัตรสมาชิกห้องสมุด 
    8.4 นักศึกษาตรวจดูการเซ็นของเจ้าหน้าที่ในการรับคืนให้เรียบร้อยทุกครั้งเพื่อความแน่ใจ มิฉะนั้นถ้ามีการผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้หนังสือให้แก่ห้องสมุด
 
9. วิธีการยืมหนังสือจอง
    9.1 นักศึกษาซึ่งมีหนังสืออยู่ในครอบครองจะลงชื่อจองล่วงหน้าอีกไม่ได้ 
    9.2 สิทธิ์ในการใช้หนังสือแต่ละเล่ม จะเป็นไปตามลำดับการจอง และจะมีผลบังคับใช้เฉพาะผุ้ที่ลงชื่อด้วยตนเองเท่านั้น 
    9.3 ให้นักศึกษาเขียนรายชื่อที่จองในแบบฟอร์ม ห้องสมุดจะแจ้งกำหนดไปรับหนังสือให้ทราบ 
    9.4 ให้มารับหนังสือจองหลังเวลา 13.00 น. หลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
    9.5 ในกรณีที่หนังสือที่จองยังไม่มีผู้นำมาคืน ถ้าผู้จองยังไม่สละสิทธิ์ของการจอง ขอให้บอกเจ้าหน้าที่ที่ไว้เพื่อจะเก็บหนังสือไว้ให้ผู้จองอีกถ้าผู้ใดไม่ติดตาม ห้องสมุดถือว่าผู้จองสละสิทธิ์ และจะอื่นยืมต่อไป 
 
10. การปรับ 
      10.1 หนังสือประเภททั่วไป ปรับวันละ 1.00 บาทต่อเล่ม 
      10.2 หนังสือประเภทตำรา ปรับวันละ 2.00 บาทต่อเล่ม 
      10.3 หนังสือสงวน ปรับชั่วโมงละ 1.00 บาทต่อเล่ม วันละ 5 บาท ใน เวลาปกติ ปรับชั่วโมงละ 3.00 บาท ต่อเล่ม 
      10.4 ผู้ที่ส่งหนังสือเกินกำหนด จะมีชื่อปรากฏบนป้ายประกาศของห้องสมุด และจะมีใบเตือนแจ้งให้ทราบจากห้องสมุด 
      10.5 ผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าปรับจะถูกถอนชื่อในการยืมจนกว่าจะชำระเงินเรียบร้อย 
      10.6 ถ้าหนังสือหาย หรือชำรุด จะต้องเสียค่าปรับตามแต่หัวหน้าแผนกห้องสมุดจะพิจารณาและหัวหน้าแผนก
ห้องสมุดจะส่งหลักฐาน และยอดเงินค่าปรับให้เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน เพื่อให้แผนกการเงินหักเงินจำนวนนั้นจากค่าประกันของเสียหายของนักศึกษา 
       10.7 การจ่ายค่าปรับ ทางห้องสมุดจะทำยัญชีไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ที่ชำระค่าปรับลงบัญชีและเซ็นชื่อกำกับไว้ทุกครั้ง
เมื่อสิ้นปีการศึกษาห้องสมุดจะประกาศยอดจำนวนเงินให้ทราบ

 

 

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  Nectec
   งานจัดหางาน
   wikipedia
   สโมสรเยาวชนคนอนาคต
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
   สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ชมรมศิษย์เก่า
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

Contact us ©  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 695/11ก. ถนนสุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-277-777 โทรสาร 038-286-276 Mail: thaiben_tbj@hotmail.com

Follow us :        Share
      Walmart Shopping
จำนวนคนเข้าชมเว็บ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16/12/2556