Thaibenja business administration

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี

.

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างคนให้มีคุณภาพ จัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามเวลา ตามความถนัด ตามความสามารถ และตามสภาวะเศรษฐกิจ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขพร้อมที่จะประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีพร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาวิชาชีพ สร้างเครือข่ายในการผลิตกำลังคนที่เข้มแข็ง สร้างมาตราฐานวิชาชีพให้ได้ตามมาตราฐานสากล ทุกคนจบหลักสูตรตามเวลา เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆทั้งในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ตามความถนัดของผู้เรียนในสาขาต่างๆดังนี้

คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้านการจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพจ วิชาการด้านกราฟิกทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การผลิตและการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผู้จบการศึกษามีโอกาสความก้าวหน้าสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพที่รองรับ ได้แก่ นักเขียนโปรแกรมประยุกต์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้ควบคุมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ครู-อาจารย์ในสถาบันต่างๆ

บัญชี

สาขาวิชาการบัญชี ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้านการทำงบการเงินของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน การตรวจสอบบัญชีทั้งภายนอกและภายในสถานประกอบการ การวิเคราะห์งบการเงิน การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางระบบบัญชี ผู้จบการศึกษามีโอกาสความก้าวหน้าสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ อาชีพที่รองรับ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต สมุห์บัญชี นักวางรูประบบบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ตรวจสอบภายใน ข้าราชการกรมสรรพากร ครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ตรวจสอบภาษีอากร ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ เจ้าของสถานประกอบการ

การตลาดสาขาวิชาการขายและการตลาด ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้านการบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการประกอบธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การวิจัยทางธุรกิจ การตกแต่งหน้าร้านและการจัดแสดงสินค้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ผู้จบการศึกษามีโอกาสความก้าวหน้าสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชา การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ อาชีพที่รองรับได้แก่ นักขายและนักการตลาดมืออาชีพในภาคธุรกิจ ภาคการค้าปลีก ภาคอุตสาหกรรม นักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์ ครู-อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่

facebook

 

 

Facebook ไทยเบญจฯ

 

OUR NEWS »

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา...

 

พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ปีการศึกษา2557

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...

 

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรีจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น...

 

กีฬาไทยเบญจฯปีการศึกษา2557

กิจกรรมกีฬาไทยเบญจฯปีการศึกษา2557 กีฬาเฉลิมพระเกียรติและกีฬาสีไทยเบญจฯปีการศึกษา...